YABANCILARLA EVLİLİK

EVLENME İŞLEMLERİ

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

 

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya farklı uyruklara sahip iki yabancı, sadece yetkili Türk evlendirme memurunun huzurunda evlenebilirler.

 

Aynı uyruğa sahip iki yabancı vatandaş ise kendi ulusal hukukları yetkilendirdiyse hem ilgili devletin Türkiye temsilciliğinin hem de Türk makamlarının huzurunda evlenebilirler

 

Yabancıların evlenme başvurusu evlendirme memurluğu tarafından kabul edilirse, ilgili kişilere Türk vatandaşlarına uygulanan evlilik prosedürleri uygulanır.

Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme

 

Yurtdışındaki iki Türk vatandaşı veya bir Türk vatandaşı ve bir yabancının evlenme işlemi bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamı huzurunda gerçekleştirilir. Bu evlilik, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygunluk göstermesi koşuluyla geçerlidir.

 

Yurtdışında evlenen eşlerden ilgili ülkede yabancı olanı, evlilikten itibaren en geç otuz gün içinde evlilik belgesini evlendiği yerdeki dış temsilciliğe göndermelidir. Bildirimi alan dış temsilcilik, evlenme bildirimini usulüne uygun bir şekilde düzenleyip nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.

 

Evlenilen ülkede dış temsilcilik yoksa ya da dış temsilciliğe bildirimde bulunulmadıysa, yabancı makamdan alınan evlilik belgesinin Türkçe’ye çevrilip onaylatılması ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmesinin ardından yurtiçindeki nüfus müdürlüğüne teslim edilmesiyle de evlenme bildiriminde bulunulabilir.

Yabancılarla Evlilik İşlemlerine Dair Sıkça Sorulan Sorular

Evlenme dosyasında bulunması zorunlu belgeler nelerdir?

Dosyada, beyanname/evlenme izin belgesi, sağlık resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.

Evlenme müracaatı nerelere yapılır?

Eş adaylarından birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrı ayrı yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?

Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.

Yurtdışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarımı nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?

Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi, Türkçe'ye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olmak şartıyla, yurt içinde

Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?

Nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.

Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?

Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgeler, ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi ise ilgili ülkenin ulusal kanunları doğrultusunda belirlenir.

Yabancı uyruklu bir kişi ile evlenmek için gerekli belgeler nelerdir?

Evlendirme Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince evlenme dosyasında; Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.), resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.

 

Ayrıca, yabancı ülke vatandaşı ile Türkiye’ de yapacağı evlenme için yabancı ülke vatandaşının uyruğu bulunduğu ülke makamlarından alacağı evlenme ehliyet belgesinde, kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra “bekâr, boşanmış, dul” gibi medeni durumunu gösterir “Evlenme Ehliyet Belgesi” ibraz etmesi gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bir kişiyle evlenmek istiyorum. Evlilik işlemlerinde diğer belgelerin yanı sıra “Vatandaşlık Belgesi”nin de gerekli olduğunu söylediler. Bu belgeyi nereden alabilirim?

“Vatandaşlık Belgesi” Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun (C.I.E.C.) 28 Nolu “Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme“ sinin ekidir. Ancak bu belge yalnızca ilgili sözleşmeye taraf olan devletler için düzenlenebilir.

 

İç mevzuatımız gereği bu belge yerine nüfus kayıt örneği, aynı Komisyonun 16 Nolu Sözleşmesi eki çok dilli doğum kayıt örneği (Formül-A) ve 20 Nolu Sözleşmesi eki “Evlenme Ehliyet Belgesi" temin edilebilir.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık