ویزای آمریکا

برای درخواست اخذ ویزای آمریکا در ابتدا بایستی نوع ویزای درخواستی مشخص شده و سپس وقت ملاقات گرفته شود

فرم درخواست ویزا بایستی بدون هیچ کم و کاست و یا اشتباهی پر شود.

تمامی برگه ها ی خواسته شده و مدارک اضافی تقویت کننده پرونده٬ بایستی بدون هیچ کم و کاستی آماده شود

ترجمه تمامی برگه ها و مدارکی که ترجمه آنها نیاز می باشد بایستی انجام گیرد.

بعد از کنترل تمامی برگه ها و مدارک آماده شده و اطمینان از کامل بودن پرونده٬ بایستی در تاریخ معین شده ملاقات در سفارت آمریکا حضور داشته باشید.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık