ویزای بلغارستان

بمنظور درخواست اخذ ویزای بلغارستان در ابتدا بایستی لیستی از برگه ها و مدارک مورد نیازاخذ ویزا که از طرف شرکت ما به شما داده خواهد شد را تهیه نمایید.

فرم در خواست ویزا پر خواهد شد.

وقت ملاقات گرفته خواهد شد.

بایستی در تاریخ معین شده ملاقات٬ درمرکزدرخواست ویزاحضور داشته باشید.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık