ویزای انگلستان

بمنظور درخواست اخذ ویزای کشور انگلستان در ابتدا بایستی لیستی از برگه ها و مدارک مورد نیازاخذ ویزا که از طرف شرکت ما به شما داده خواهد شد را تهیه نمایید.

پس از آماده کردن تمامی مدارک و برگه های خواسته شده٬ بایستی یک وقت ملاقات از سفارت گرفته شود.

بعد از گرفتن وقت ملاقات٬ فرم در خواست ویزا پر خواهد شد.

پس از پر کردن فرم درخواست ویزا٬ بایستی هزینه درخواست ویزا توسط کارت اعتباری به بانک واریز شود.

ترجمه تمامی برگه ها و مدارکی که ترجمه آنها نیاز می باشد بایستی انجام گیرد.

بایستی در تاریخ معین شده ملاقات درمرکزدرخواست ویزاحضور داشته باشید. بمنظور انجام امور بیومتریک در مرکز درخواست ویزا اثر انگشت و عکس بیومتریک گرفته خواهد شد.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık