انواع گذرنامه

گذرنامه مخصوص عموم (قرمز)

این گذرنامه مخصوص شهروندان کشور ترکیه و شهروندان قبرس شمالی می باشد.گذرنامه مخصوص عموم از طرف رییس پلیس استان و نمایندگان خارجی داده می شود.

 

برگه های مورد نیاز برای اخذ گذرنامه مخصوص عموم

 • 2 عدد عکس (بیومتریک)
 • کارت شناسایی که شامل شماره شناسایی جمهوری ترکیه باشد.( درهنگام درخواست ٬ وجود اصل کارت شناسایی الزامی می باشد.)
 • در صورت وجود٬ بایستی اصل گذرنامه قبلی خود را بهمراه داشته باشید.

گذرنامه خصوصی (سبز)

چه کسانی می توانند گذرنامه خصوصی دریافت کنند ؟

 • اعضا و رئیس پیشین مجلس ملی ترکیه
 • رییس شهرداریهای رتبه اول استان٬ شهر٬ و شهرستان در طول مدت انجام وظیفه
 • کارکنان درجه 1 2٬ و 3 و کارکنانی که در این مرتبه ها بصورت قراردادی مشغول به کار می باشند.
 • به ورزشکاران موفق تحت شماره 5774
 • ورزشکاران دارنده عنوان ورزشکار دولتی مشمول ماده 8 حکم صدور عنوان

پاسپورت خدماتی (طوسی)

چه کسانی می توانند گذرنامه خدماتی دریافت کنند ؟

 • این نوع ویزا به اشخاصی داده می شود که از طرف حکومت ٬ ادارات خصوصی و یا شهرداریها ٬ بمنظور کار رسمی به خارج از کشور فرستاده شده و یاهنگام شروع به کار رسمی در خارج از کشور داده می شود.
 • افراد مشغول به کار دراداره هوانوردی ترکیه و همچنین جمعیت هلال احمرترکیه.
 • همچنین به اشخاصی که بعنوان کارمند در سازمانهای عضو جمهوری ترکیه مشغول به فعالیت می باشند.

گذرنامه دیپلماتیک (سیاه)

گذرنامه دیپلماتیک به اشخاصی داده می شود که برای انجام وظیفه و یا بمنظور سیاحت٬ بسته به شرایط انجام وظیفه و یا سیاحتی ایشان٬ مخصوص یک مسافرت سیاحتی و حداکثر برای 2 سال داده می شود.در صورت سفر به خارج از کشور بمنظور انجام وظیفه دایمی بمدت 4 سال و طبق مدت اعتبار پاسپورت داده می شود.

 

چه کسانی می توانند گذرنامه دیپلماتیک دریافت کنند ؟

 • رئیس جمهورهای پیشین
 • دادستان کل
 • نخست وزیران پیشین
 • وزرای امور خارجه پیشین
 • مشاوران ریاست جمهوری ووزارتخانه ها و همچنین وزیر امور مذهبی
 • افراد شاغل در وزارت امور خارجی
 • نمایندگان خارجی دولت جمهوری ترکیه وهمچنین کارمندان ٬ مشاوران٬وابستگان و معاونین مشغول به کار
 • اعضای مجلس ملی کبیر ترکیه
 • وزرایی که عضو مجلس ملی کبیر ترکیه نمی باشند
 • دادگاه قانون اساسی٬ شورای امور خارجی٬ دادگاه عالی نظامی٬ دادگاه اداری رتبه بالای نظامی٬ دادگاه حل اختلاف٬ رئیس اول ودوم ستاد

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık