ویزای کانادا

بمنظور درخواست اخذ ویزای کانادا در ابتدا بایستی لیستی از برگه ها و مدارک مورد نیازاخذ ویزا که از طرف شرکت ما به شما داده خواهد شد را تهیه نمایید.

پس از آماده کردن تمامی مدارک و برگه های خواسته شده٬ بایستی یک وقت ملاقات از سفارت گرفته شود.

بعد از گرفتن وقت ملاقات٬ فرم در خواست ویزا پر خواهد شد.

ترجمه تمامی برگه ها و مدارکی که ترجمه آنها نیاز می باشد بایستی انجام گیرد.

سپس بایستی هزینه مربوط به درخواست ویزا وهماهنگی به حساب بانکی سفارت کانادا واریز شده و فیش واریزی را همراه با پرونده خود در روز درخواست اخذ ویزا به همراه داشته باشید.

بایستی در تاریخ معین شده ملاقات درمرکزدرخواست ویزاحضور داشته باشید.

پس از تحویل پرونده خود به مرکز درخواست ویزا شماره رفرانس و مرجعی به شما داده خواهد شد که می توانید توسط آن شماره نتایج درخواست ویزای خود را دنبال کنید.

در صورتیکه در کارهای قبلی اخذ ویزا٬امور بیومتریک برای شما انجام نگرفته باشد٬ بایستی شخصا برای درخواست اخذ ویزا حضور داشته باشید و در مقابل هزینه پرداختی امور بیومتریک مورد نیاز برای شما انجام داده خواهد شد.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık