ویزای چین

بمنظور درخواست اخذ ویزای چین در ابتدا بایستی نوع ویزای مناسب را انتخاب کرده و سپس لیستی از برگه ها و مدارک مورد نیازاخذ ویزا که از طرف شرکت ما به شما داده خواهد شد را تهیه نمایید.

فرم در خواست ویزا پر خواهد شد.

پس از پر کردن فرم در خواست ویزا٬ وقت ملاقات گرفته خواهد شد.

بایستی در تاریخ معین شده ملاقات٬ درمرکزدرخواست ویزاحضور داشته باشید.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık