ویزای استرالیا

بمنظور درخواست اخذ ویزای استرالیا در ابتدا بایستی لیستی از برگه ها و مدارک مورد نیازاخذ ویزا که از طرف شرکت ما به شما داده خواهد شد را تهیه نمایید.

پس از آماده کردن تمامی مدارک و برگه های خواسته شده٬ بایستی با تشکیل حساب  یک وقت ملاقات از سفارت گرفته شود.

بعد از گرفتن وقت ملاقات٬ فرم در خواست ویزا پر خواهد شد.

ترجمه تمامی برگه ها و مدارکی که ترجمه آنها نیاز می باشد بایستی انجام گیرد.

بایستی در تاریخ معین شده ملاقات درمرکزدرخواست ویزاحضور داشته باشید. بمنظور انجام امور بیومتریک در مرکز درخواست ویزا اثر انگشت و عکس بیومتریک گرفته خواهد شد.

نتایج درخواست ویزاتوسط شماره رفرانس و مرجعی که به شما داده خواهد شد دنبال خواهد شد.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık