ویزای خانواده روسیه

ویزای خانواده

  • مرحله اول    بمنظور اخذ ویزای خانواده ابتدا بایستی از سفارت و یا کنسولگری وقت ملاقات گرفته شود.
  • مرحله دوم    بمنظور درخواست اخذ ویزا٬ بایستی لیستی از برگه ها و مدارک مورد نیازاخذ ویزا را تهیه نمایید. لیست برگه ها و مدارک مورد نیاز٬ جزء خدمات مشاوره بوده که از طرف شرکت ما به شما داده خواهد شد .
  • مرحله سوم    بعد از انجام ملاقات٬ پرونده شما به روسیه فرستاده خواهد شد.
  • مرحله چهارم    همسر شما درروسیه بایستی بمنظورانجام ملاقات به اداره اتباع خارجی مراجعه نماید.
  • مرحله پنجم    پس از انجام این مراحل٬ مراتب انجام کارهای ویزا شروع شده و تقریبا طی 6 ماه نتیجه درخواست ویزای شما اعلام خواهد شد.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık